Sveriges riksdag har fattat beslut om nya bestämmelser i den så kallade gymnasielagen. De nya bestämmelserna gör det möjligt för personer som har fått avslag på sin asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För att omfattas av de nya bestämmelserna måste personen uppfylla vissa krav.

Lagändringen är tillfällig och ansökan måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018.

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.
  • Personen ska ha fått beslut om utvisning efter att hen fyllt 18 år.
  • Personen ska ha fått avslag och väntat mer än 15 månader på sitt beslut.
  • Personen ska ha fått sitt beslut 20 juli 2016 eller senare.
  • Personen ska befinna sig i Sverige när hen ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
  • Personen studerar, eller har studerat, och har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux eller särvux.
  • Personen ska ha anvisats en kommun som ordnade boendet. Personen ska alltså, när hen sökte asyl, ha ansökt som ett ensamkommande barn och inte blivit bedömd som uppenbart vuxen och därför ha anvisats till en kommun under asylprocessen

Migrationsverket kommer också kontrollera om personen har begått något brott eller om det finns något som pekar på att hen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Utbildningar som räknas som skäl för uppehåll enligt den nya gymnasielagen

Alla utbildningar på gymnasienivå räknas. Introduktionsprogram, nationella program, Komvux, Särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen. Dock kvarstår kraven för att ha rättighet att läsa gymnasiala kurser på vuxenutbildningen, vilket är 20 år fyllda samt betyg eller kunskaper i minst svenska som andraspråk grund.

Ansöka om uppehållstillstånd genom migrationsverket

Från och med den 1 juli 2018 kommer det att finnas en blankett att fylla i på Migrationsverkets webbplats. I den ska den sökande intyga att hen studerar eller har för avsikt att studera. Blanketten skall skicka till Migrationsverket tillsammans med en individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument för att visa att hen studerar på gymnasienivå eller någon form av dokument som visar att hen tidigare studerat i Sverige, antingen på grundskolenivå eller gymnasienivå. Den sökande ansöker genom att skicka den ifyllda blanketten och en studieplan till Migrationsverket.

Vilken adress som skall användas kommer att stå på Migrationsverkets webbplats den 1 juli 2018. Den sökande kan också lämna in ansökan till något av Migrationsverkets kontor. Efter att Migrationsverket har prövat ansökan får den sökande beslutet i ett brev som skickas till den adress som har angetts i ansökan.

Ansökan måste ske skriftligt och kommer att finnas tillgänglig den 1 juli här på Vuxenutbildningens hemsida eller hos Studie- och karriärcentrum.

Kontakt

E-post
vuxenutbildningen@varberg.se

Telefon
Administration: 0340-69 74 03
Rektor: 0340-69 74 50
Biträdande rektor: 0340-69 70 72 
Vägledning: 0340-69 70 71
SFI: 0340-69 70 78 

Post 
Varbergs kommun, Vuxenutbildningen, 432 80 Varberg

Besök 
Otto Torells gata 16 C,
432 44 Varberg
Karta